เกี่ยวกับเรา

   สถาบัน HIGH10 (ไฮเท็น) เป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ “ผู้คนมีความสุขและความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม” จึงได้เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยให้ผู้คนมีความสุขและความสำเร็จที่ง่าย เร็ว และยิ่งใหญ่ ทั้งในระดับบุคคล สถานศึกษา และองค์กร โดยเน้นทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

   ภาพโลโก้ของสถาบัน HIGH10 เป็นการทำ High 10 ซึ่งหมายถึงการส่งต่อความสุขและความสำเร็จไปให้กับผู้ใช้บริการทุกคน รวมไปถึงการที่ผู้ใช้บริการได้ส่งต่อความสุขและความสำเร็จไปกับผู้อื่นต่อไปด้วย

วิสัยทัศน์องค์กร

"ผู้คนมีความสุขและความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม"

   สถาบัน HIGH10 ได้ดำเนินงานโดยใช้หลักการ R.I.C.H. Learning (ริชเลิร์นนิ่ง) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความสุขควบคู่ความสำเร็จที่คิดค้นขึ้นมาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) และ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ (ดร.แวว HIGH10) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและใช้งานได้ทันที R.I.C.H. Learning ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ การทบทวน (Review) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) การโค้ช (Coaching) และ ความสุข (Happiness) ซึ่งถูกนำไปใช้การสร้างบริการต่างๆ ที่หลากหลายของสถาบัน HIGH10
   เนื่องจากสถาบัน HIGH10 มีบริการที่หลากหลาย และเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพ จึงมีสโลแกนที่ว่า

"เปลี่ยนคน เปลี่ยนชีวิต คิดถึง HIGH10"

ประวัติความเป็นมา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) และ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ (ดร.แวว HIGH10) ได้เริ่มต้นให้บริการในฐานะวิทยากรฝึกอบรมตั้งปี พ.ศ. 2549 ต่อมา ในวันที่ 26 กันยายน 2559 อาจารย์ทั้งสองท่านได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในนามห้างหุ้นส่วนเดอะเบสท์แมท โดยเน้นทั้งการจัดค่ายวิชาการให้นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งการอบรมครูอาจารย์เรื่องการเรียนการสอนทั่วประเทศ
   ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ได้มีการเปลี่ยนชื่อองค์กรใหม่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ 10 โดยใช้ชื่อในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปว่า สถาบัน HIGH10 โดยได้ให้บริการในหลายมิติมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความคิด (Mindset) ทั้งระดับจิตรู้สำนึกและใต้สำนึก โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ (1) บริการบุคคลทั่วไป (2) บริการสถานศึกษา (3) บริการองค์กร โดยในทุกกลุ่มมีการให้บริการทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
   สถาบัน HIGH10 ได้เน้นพัฒนาและส่งเสริมให้ “ผู้คนมีความสุขและความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม” โดยได้ค้นหาสินค้าบริการที่ดีที่สุดและหลากหลายที่สุด เพื่อช่วยให้ทุกคนที่มาใช้บริการมีความสุขและความสำเร็จมากขึ้นไปพร้อมกัน ทั้งอาชีพการงาน การเงิน ครอบครัว ความสัมพันธ์ สุขภาพ การพักผ่อน การให้แก่สังคม และจิตวิญญาณ โดยทั้งหมดขึ้นกับหลักการที่ว่าวิธีการสร้างความสุขและความสำเร็จที่ได้จากสถาบัน HIGH10 นั้นต้องยอดเยี่ยม นั่นคือ “ง่าย เร็ว และยิ่งใหญ่”

การให้บริการ

ประวัติผู้อำนวยการสถาบัน HIGH10

ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ หรือ ดร.หนุ่ม HIGH10 (ไฮเท็น)

ผู้อำนวยการสถาบัน HIGH10 เป็นวิทยากรและโค้ชด้านการพัฒนาความสุขและความสำเร็จสำหรับบุคคล สถานศึกษา และองค์กร

   ดร.หนุ่ม เคยเป็นตัวแทนนักเรียนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ International Asian Pacific Mathematics Olympiad (APMO) และเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ จาก University of California at Santa Cruz ประเทศสหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านยังเคยทำวิจัยและศึกษาระยะสั้นที่ Warwick University ประเทศอังกฤษ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ University of British Columbia ประเทศแคนาดา และเคยทำงานเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน HIGH10

    ดร.หนุ่ม สนใจเรื่องการโค้ชและการพัฒนา Mindset ของผู้คนอย่างจริงจัง จึงทำให้ไปฝึกอบรมกับวิทยากระดับโลกหลายคน หลังจากที่ได้ช่วยเหลือคนเป็นซึมเศร้า ไม่มีเป้าหมายชีวิต คนมีปัญหาความสัมพันธ์ คนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตาย และอีกหลายกรณี จำนวนนับหมื่นคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบุคคลจำนวนมากได้แก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน การเงิน การเรียน และการใช้ชีวิตอย่างชัดเจน นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ ดร.หนุ่ม ตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อมาช่วยเหลือให้ “ผู้คนมีความสุขและความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม” อย่างจริงจัง ตรงกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน HIGH10 ที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้นร่วมกับ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์

    ดร.หนุ่ม ต้องการให้สถาบัน HIGH10 สร้างบริการที่หลากหลายที่เปลี่ยนแปลงผู้คนให้มีความสุขและความสำเร็จที่ง่าย เร็ว และยิ่งใหญ่ ผ่านการฝึกอบรม การโค้ช การแสกนลายนิ้วมือ และบริการอื่น ให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังต้องการสร้างทีมงานที่สามารถสานต่อภารกิจของ HIGH10 ต่อไปได้หลังจาก ดร.หนุ่ม จากไปแล้วได้นานกว่า 100 ปี

    ดร.หนุ่ม ได้จัดอบรมให้กับองค์กรของรัฐและเอกชนระดับประเทศและท้องถิ่นมานานกว่า 17 ปี เพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านั้นมีความสุขและความสำเร็จมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดคอร์สฝึกอบรมสำหรับนักธุรกิจและผู้สนใจทั่วไปใน วงกว้างด้วย คอร์สที่จัดอบรมมีหลากหลาย อาทิ R.I.C.H. Learning หรือ R.I.C.H. Happy Team, Excellent Relationship, Life Purpose, Advanced Coaching, Financial Mindset, Neuro-Linguistic Programing (NLP) และ Find U Happy Team (อบรมสแกนลายนิ้วมือแบบองค์กร)

    ดร.หนุ่ม ก็คือ การนำเสนอที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และผู้เรียนมีส่วนร่วม ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning (การเรียนรู้เชิงรุก) และ R.I.C.H. Learning (ริชเลิร์นนิ่ง) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้คู่ความสุข ความสามารถในการนำเสนอของท่าน ทำให้ท่านได้รับรางวัลด้านการสอนระดับประเทศและระดับมหาวิทยาลัยรวม 8 รางวัล อาทิ รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

    นอกจากนี้ ดร.หนุ่ม ยังเป็น NLP Master Coach และ NLP Trainer ที่ผ่านการรับรองจาก American Board of NLP องค์กรด้าน NLP ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านยังเป็นโค้ชบำบัดทีได้รับการรับรองจาก American Board of Hypnosis และ Time Line Therapy Association ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านมีประสบการณ์ในการโค้ชส่วนบุคคล (Private Coaching) ให้ผู้นำองค์กร ประธานบริษัท CEO นักธุรกิจ บุคคลทั่วไป และเยาวชน เพื่อปลดล็อคชีวิต เช่น ภาวะซึมเศร้า ความสัมพันธ์ของคู่รัก ปัญหาสุขภาพ การหาเป้าหมายชีวิต การวางแผนธุรกิจ การเปลี่ยนพฤติกรรม และปัญหาความขัดแย้งในตนเอง เป็นต้น