คลิกที่โลโก้เพื่อดูรายละเอียด

T1: R.I.C.H. Happy Team

T1: R.I.C.H. Happy Team หรือ R.I.C.H. Learning หลักสูตร 1-2 วัน เพื่อเรียนรู้หลักการของ R.I.C.H. Learning ที่คิดค้นโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วย Review, Inspiration, Coaching และ Happiness ที่เข้าใจง่ายและประยุกต์ใช้ได้ทันที เพื่อสร้างความสุขและความสำเร็จให้กับทุกคนในองค์กร ทั้งพนักงาน ผู้บริหาร และลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

T2: Find U Happy Team

T2: Find U Happy Team หลักสูตร ½ - 1 วัน เพื่อเข้าใจลักษณะนิสัยของพนักงานทุกคนผ่านการสแกนลายนิ้วมือแบบ Basic (4 นิ้ว) ของ Find U by HIGH10 ซึ่งจะทำให้เข้าใจตนเองและเพื่อนร่วมงาน ดึงศักยภาพเด่นของแต่ละคนมาใช้ เกิดความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้น นำไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้อย่างง่ายและเร็ว

T3: Excellent Relationship

T3: Excellent Relationship หลักสูตร 2 วัน เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่เป็นเลิศกับตนเองและผู้อื่น เรียนรู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์แบบพื้นฐานและระดับสูง วิธีการสร้างความมั่นใจ เทคนิคคิดบวก การสื่อสารกับจิตใต้สำนึก และหลักการจินตนาการเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตง่ายและเร็วขึ้น พร้อมปลดล็อคสิ่งที่ฉุดรั้งให้คนในองค์กรไม่ให้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่

T4: Goal Achievement

T4: Goal Achievement หลักสูตร 2 วัน เน้นให้พนักงานได้เรียนรู้วิธี การตั้งเป้าหมายในการทำงานแบบมืออาชีพ พร้อมทั้งได้สร้างเป้าหมายในการทำงานของตนเองที่ยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้น จนก่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างชัดเจน และยังได้เรียนรู้เทคนิคที่ทำให้งานแต่ละวันเสร็จอย่างรวดเร็วตามที่ตั้งเป้าไว้

T5: Growth in Action

T5: Growth in Action หลักสูตร 2 วัน ที่เน้นให้ทุกคนได้ติดอาวุธวิธีคิด สร้างมุมมองใหม่ในการแก้ปัญหา ออกแบบ Projects และ Quick Wins ที่สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวก สร้างรายได้ให้องค์กร ปลุกพลังความมุ่งมั่น สร้างผู้นำและทีมที่เข้มแข็งด้วยความสมัครใจ ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมีความสุข

T6: Advanced Coaching

T6: Advanced Coaching หลักสูตร 2 วัน ที่ได้เรียนรู้วิธีการโค้ชเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เน้นการดึงศักยภาพของคนเหล่านั้นและแก้ปัญหาให้สำเร็จ ผ่านการคิดและการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยเน้นทั้งการโค้ชแบบพื้นฐาน (7 นาที) และแบบเมืออาชีพ (15 นาที) เหมาะทั้งกับพนักงาน หัวหน้างาน และผู้นำองค์กร

T7: Financial Mindset

T7: Financial Mindset หลักสูตร 2 วัน เน้นให้พนักงานได้จัดการการเงินส่วนบุคคลได้ ทำให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อชีวิตส่วนตัวของพนักงาน รวมถึงยังส่งผลดีทางอ้อมต่อองค์กรด้วย ในคอร์สจะเน้นหลักคิด(mindset)ที่สำคัญทางการเงิน เพราะมันคือรากของปัญหาทางการเงิน และยังเน้นวิธีการจัดการการเงินแบบมืออาชีพ ที่เข้าใจง่ายและใช้งานได้ทันที

T8: NLP

T8: NLP หลักสูตร 14 วัน ในศาสตร์พัฒนาตนเองระดับโลก Neuro-Linguistic Programing ที่เน้นศึกษาผู้คนธรรมดาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นผู้ที่สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยถอดแบบผู้คนเหล่านั้น เพื่อนำมาพัฒนาเป็นกระบวนการทำให้คนทั่วไปประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและยอดเยี่ยม หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ และผู้บริหารองค์กร ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ยอดเยี่ยม เพื่อเป็นกำลังหลักในการขับดันให้องค์กรเติมโตอย่างยิ่งใหญ่แบบก้าวกระโดด

คลิกที่โลโก้เพื่อดูรายละเอียด

Find U for Leaders

Find U for Leaders เป็นการโค้ชให้กับผู้นำองค์กรผ่านการสแกนลายนิ้วมือ Find U แบบ Platinum (10 นิ้ว) เพื่อค้นหาศักยภาพของผู้นำแต่ละคน วิธีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว เข้าใจลักษณะนิสัย และวิธีทำให้ตนเองมีพลังในการขับเคลื่อนในการทำงาน โดยจะมีการโค้ชแบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้นำทุกคนเข้าใจตนเองและผู้นำอื่นในองค์กรอย่างลึกซึ้ง พบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในระดับบุคคลและองค์กร ทำให้องค์กรก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดความสุขและความสำเร็จในการทำงานที่ง่ายและเร็วขึ้นมาก

Coaching Care

Coaching Care เป็นการให้บริการการโค้ชให้กับพนักงานในองค์กรรายครั้ง เพื่อแก้ปัญหาการทำงานทั่วไปของคนในองค์กร โดยใช้องค์ความรู้ R.I.C.H. Learning และการสแกนลายนิ้วมือ Find U ของ HIGH10 องค์กรสามารถเลือกใช้บริการแบบรายครั้งหรือเหมาจ่าย ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทำงานดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และองค์กรก็เติบโตมั่นคงขึ้น ทั้งนี้ยังถือว่าเป็นสวัสดิการพนักงานขององค์กรได้อีกด้วย

Leader Coaching

Leader Coaching เป็นการโค้ชให้ผู้นำองค์กรโดยเน้นศาสตร์การโค้ชระดับสูง เช่น NLP เพื่อแก้ปัญหาที่ลึกซึ้ง โดยสามารถทำรายครั้ง (Premium Coaching) หรือรายปี (VIP Coaching) เพื่อให้ผู้นำประสบความยิ่งใหญ่และรวดเร็วทั้งระดับบุคคลและองค์กร ซึ่ง HIGH10 มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการโค้ชผู้นำองค์กร เจ้าของกิจกการ และ CEO

คลิกที่โลโก้เพื่อดูรายละเอียด

Insight Focus

Insight Focus เน้นทำให้ (1) ผู้บริหารและทุกคนได้เข้าใจปัญหาหลักที่ฉุดรั้งทำให้องค์กรเติบโตช้า และมองเห็นจุดแข็งขององค์กรที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และ (2) วิเคราะห์เจาะลึก 6 มิติหลักในองค์กร สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างองค์กรที่ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน

Growth Care

Growth Care เน้นทำให้ (1) ผู้บริหารและทุกคนรู้สึกมีความสุขกับความก้าวหน้าและผลลัพธ์เชิงบวกที่ร่วมกันสร้างโดยมี HIGH10 เป็นที่ปรึกษาตลอดเส้นทาง (2) ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ทำให้ดีขึ้นได้ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่รักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และมีความสุข